Ε.Ε.1: Προδιαγραφές, μεθοδολογική προσέγγιση και σχεδίαση λογισμικού

 • Π.1.1: Ανάγκες χρηστών και προδιαγραφές.
 • Π.1.2: Οδηγίες και καλές πρακτικές για τη δημιουργία προηγμένης τεκμηρίωσης, ιστοριοκεντρικών αφηγήσεων και εικονικών εκθέσεων.
 • Π.1.3: Σχεδιασμός της εφαρμογής παιγνιώδους εκπαίδευσης.
 • Π.1.4: Αρχιτεκτονική λογισμικού.

Ε.Ε.2: Συλλογή, επιστημονική τεκμηρίωση, δόμηση και εννοιολογική μοντελοποίηση περιεχομένου

 • Π.2.1: Έκθεση τεκμηρίων, σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένων.
 • Π.2.2: Έκθεση ιστοριοκεντρικών αφηγήσεων.
 • Π.2.3: Εννοιολογική Μοντελοποίηση, σημασιολογική αναπαράσταση και οντολογία.

Ε.Ε.3: Ανάπτυξη λογισμικού προηγμένης τεκμηρίωσης και ανάδειξης

 • Π.3.1: Πλάνο ενσωμάτωσης συστατικών στοιχείων λογισμικού.
 • Π.3.2: Λογισμικό εικονικών μουσείων (ενδιάμεση έκδοση).
 • Π.3.3: Λογισμικό ψηφιακών αφηγήσεων (ενδιάμεση έκδοση).
 • Π.3.4: Λογισμικό παιγνιώδους εκπαίδευσης (ενδιάμεση έκδοση).
 • Π.3.5: Λογισμικό εικονικών εκθέσεων (ενδιάμεση έκδοση).
 • Π.3.6: Λογισμικό εικονικών μουσείων (τελική έκδοση).
 • Π.3.7: Λογισμικό ψηφιακών αφηγήσεων (τελική έκδοση).
 • Π.3.8: Λογισμικό παιγνιώδους εκπαίδευσης (τελική έκδοση).
 • Π.3.9: Λογισμικό εικονικών εκθέσεων (τελική έκδοση).
 • Π.3.10: Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (τελική έκδοση).
 • Π.3.11: Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (ενδιάμεση έκδοση).

Ε.Ε.4: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση

 • Π.4.1: Μεθοδολογία αξιολόγησης.
 • Π.4.2: Διαμορφωτική αναφορά αξιολόγησης.
 • Π.4.3: Τελική αναφορά αξιολόγησης.

Ε.Ε.5: Εξωστρέφεια και πληθοπορισμός (crowdsourcing): εμπλουτισμός περιεχομένου από το κοινό

 • Π.5.1: Πλάνο διάχυσης.
 • Π.5.2: Αναφορά αξιολόγησης εργαστηρίων εκμάθησης.